Voortouw in regionale samenwerking

Als algemene ziekenhuizen zijn we geworteld in onze regio en hebben we goede contacten met andere zorgaanbieders zoals huisartsen en verloskundigen met wie we korte lijnen hebben. We zijn dan ook bij uitstek in staat om het voortouw te nemen in de regionale ketenzorg op het gebied van preventie, behandeling en nazorg. Zo zijn we betrokken bij initiatieven als huisartsen- en spoedposten en transmurale zorg.

We zijn voorstander van een regionale invulling van de ziekenhuis- en ketenzorg en geloven dat een gevarieerd ziekenhuislandschap met goede geografische spreiding bevorderend werkt voor kwaliteit en doelmatigheid. Die spreiding is ook nodig gelet op de groeiende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte. Ziekenhuizen moeten keuzes maken en stellen bij het bepalen van hun aanbod van specialismen het belang van de patiënt voorop en kijken naar samenwerkingsmogelijkheden in de regio.