Transmurale samenwerking

De SAZ ziekenhuizen zijn bij uitstek in staat om een integraal netwerk te vormen met de ketenpartners dankzij hun regionale verankering. Dit regionale integrale netwerk draagt bij aan preventie, gezondheidsbevordering en het bieden van zorg op de juiste plek. Om ervaringen en inzichten uit te wisselen en van elkaar te leren, werken de SAZ ziekenhuizen samen op het onderwerp transmurale samenwerking.

Wat is transmurale samenwerking?

Transmurale samenwerking wordt ook wel ketenzorg genoemd. Deze zorg wordt, volledig afgestemd op de behoeften van de patiënt, geboden door meerdere zorgverleners waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid ongeacht de fysieke plek waar de zorg geleverd wordt. Doordat de omvang en complexiteit van de zorg voor patiënten toenemen is er samenwerking nodig tussen betrokken (medische) disciplines.

Juiste zorg op de juiste plek

In het huidige hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment tegen de juiste prijs.

Zorg op de juiste plek is gericht op 3 bewegingen: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet) en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health. Transmurale samenwerking draagt bij aan het realiseren van deze zaken.

SAZ visie op transmurale samenwerking

Er zijn uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor de regionale ziekenhuizen om met behulp van innovatieve contracten met zorgverzekeraars innovatief samen te werken met andere zorgaanbieders en welzijn in de regio om zo de juiste zorg op de juiste plek te leveren. De kracht van de SAZ ziekenhuizen ligt in de regionale inbedding en samenwerking in de zorg dichtbij de inwoners. Transmurale projecten moeten gedeeld en verbonden worden om gezamenlijk sneller, beter en efficiënter regionale populatiezorg te ontwikkelen.

Kennisnetwerk transmurale samenwerking

De SAZ is aanjager, coördinator, facilitator en katalysator tussen en met de leden op het onderwerp transmurale samenwerking. Uitgangspunt is daarbij de Triple Aim benadering. Bij deze benadering staan drie doelstellingen centraal:

  1. verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  2. verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie
  3. verminderen van de stijging van de zorgkosten

Transmurale samenwerking vereist de vrijheid om de zorg inhoudelijk en financieel anders in te richten om zo een trendbreuk te realiseren in de totale zorgkostenontwikkeling van de regionale populatie. Door binnen het kennisnetwerk samen te werken en te leren van elkaar, werken de SAZ ziekenhuizen aan transmurale zorg. Want wat in één regio en ziekenhuis ontwikkeld wordt, kan verbonden, versterkt en verbeterd worden met dezelfde ontwikkeling in andere regio’s en ziekenhuizen.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de SAZ en transmurale samenwerking? Neem gerust contact met ons op.