Transmurale samenwerking

De SAZ ziekenhuizen zijn bij uitstek in staat om een integraal netwerk te vormen met de ketenpartners dankzij hun regionale verankering. Dit regionale integrale netwerk draagt bij aan preventie, gezondheidsbevordering en het bieden van zorg op de juiste plek. Om ervaringen en inzichten uit te wisselen en van elkaar te leren, werken de SAZ ziekenhuizen samen op het onderwerp transmurale samenwerking.

Wat is transmurale samenwerking?

Transmurale samenwerking wordt ook wel ketenzorg genoemd. Deze zorg wordt, volledig afgestemd op de behoeften van de patiënt, geboden door meerdere zorgverleners waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid ongeacht de fysieke plek waar de zorg geleverd wordt. Doordat de omvang en complexiteit van de zorg voor patiënten toenemen is er samenwerking nodig tussen betrokken (medische) disciplines.

Juiste zorg op de juiste plek

In het huidige hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment tegen de juiste prijs.

Zorg op de juiste plek is gericht op 3 bewegingen: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis of zelfs thuis als dat kan en verder weg als dat omwille van de kwaliteit of doelmatigheid moet) en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health. Transmurale samenwerking draagt bij aan het realiseren van deze zaken.

SAZ visie op transmurale samenwerking

Om nu en in de toekomst de beste zorg te leveren aan iedereen in Nederland, is integrale zorg rondom de patiënt, binnen een regionaal netwerk van zorg- en welzijn, noodzakelijk. De SAZ ziekenhuizen zijn bij uitstek in staat integrale zorg te bieden, samen met de andere (zorg)aanbieders in het netwerk, op de juiste plek. Ze zijn verweven met en verankerd in de regio. Zij kennen de bewoners, de lokale en sociale structuren, werken nauw samen met de huisartsen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en andere regionale zorgverleners. Op basis hiervan kunnen ze de juiste zorg en hulp organiseren en mobiliseren. Dàt is de kracht van de SAZ ziekenhuizen.

Kennisnetwerk transmurale samenwerking

De SAZ is aanjager, coördinator, facilitator en katalysator tussen en met de leden op het onderwerp transmurale samenwerking. Uitgangspunt is daarbij de Triple Aim benadering. Bij deze benadering staan drie doelstellingen centraal:

  1. verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  2. verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie
  3. verminderen van de stijging van de zorgkosten

Transmurale samenwerking vereist de vrijheid om de zorg inhoudelijk en financieel anders in te richten om zo een trendbreuk te realiseren in de totale zorgkostenontwikkeling van de regionale populatie. Door binnen het kennisnetwerk samen te werken en te leren van elkaar, werken de SAZ ziekenhuizen aan transmurale zorg. Want wat in één regio en ziekenhuis ontwikkeld wordt, kan verbonden, versterkt en verbeterd worden met dezelfde ontwikkeling in andere regio’s en ziekenhuizen.

“Extra kennis en expertise”

Ziekenhuis Rivierenland is een van de ziekenhuizen die deelneemt aan het kennisnetwerk transmurale samenwerking. Wat levert dit het ziekenhuis op en wat is de kracht van deze samenwerking tussen de regionale SAZ ziekenhuizen? In gesprek met Nathalie Koopman, programmamanager bij Ziekenhuis Rivierenland.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de SAZ en transmurale samenwerking? Neem gerust contact met ons op.