Spoedzorg

Nederland is koploper in toegankelijkheid van de zorg. Zowel de huisarts als de medisch specialist zijn goed toegankelijk voor iedereen, 24 uur per dag. Daarbij is de betekenis van acute integrale zorg dichtbij voor patiënten van groot belang. De SEH’s en IC’s van regionale ziekenhuizen zijn onderdeel van de keten van integrale acute spoedzorg. Die komt onder druk te staan als de nieuwe kwaliteitsstandaarden in de huidige vorm ingevoerd moeten worden.

Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Het zal onvermijdelijk leiden tot het verlies van een SEH en/of een IC binnen de regionale ziekenhuizen wat leidt tot afbouw van ziekenhuizen tot dagklinieken waar alleen nog maar electieve zorg mag worden geleverd. Veel patiënten worden dan gedwongen om veel verder te reizen voor acute zorg. Doelmatige en kwalitatieve zorg dreigen dan verloren te gaan.

De gevolgen voor de reguliere acute zorgcapaciteit in de regio, de opleidingscapaciteit en de acute zorg capaciteit bij een grieppandemie of een rampenopvangplan zijn niet te overzien. Daarom pleiten de 30 regionale ziekenhuizen in Nederland binnen de Vereniging van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) ervoor om de kwaliteitsstandaarden voor de regionale ziekenhuizen meer op maat en daarmee doelmatiger in te voeren.

Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat de regionale acute zorg behouden blijft. Cruciaal voor de beschikbaarheid van zorg in de regio, cruciaal voor de opleidingen, cruciaal om de zorg toekomstbestendig in te richten met korte lijnen tussen ziekenhuis, huisartsen, andere zorgverleners in de eerste en nulde lijn, care en welzijn, cruciaal voor de patiënt.

De drie onderzoeken waarop de SAZ haar visie baseert, zijn:

Suzanne Kruizinga

Kwaliteitseisen nekken regionale ziekenhuizen’

Suzanne Kruizinga, bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en lid van de werkgroep spoedzorg van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), pleit in mei 2018 voor “eisen op maat en een klein beetje regelruimte in de ziekenhuizen” in een interview met Zorgvisie. Lees het hele interview >

Indicatoren voor zes spoedindicaties

Op initiatief van Zorginstituut Nederland zijn door een expertgroep voor zes spoedindicaties indicatoren en normen geformuleerd.

Meer informatie leest u op de website van het Zorginstituut.

Kwaliteitskader Spoedzorg

Mede op initiatief en met hulp van Zorginstituut hebben 11 landelijke organisaties die bij de spoedzorg zijn betrokken samen gewerkt aan het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen‘. Dit kader omvat de kwaliteit van de hele spoedzorgketen, inclusief de schakels.

Partijen hebben begin 2018 het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Er wordt nu een budget impact analyse uitgevoerd. Deze moet meer inzicht geven in de financiële gevolgen van het kader. Met het zo ontstane inzicht in de financiële gevolgen van het Kwaliteitskader, overlegt het Zorginstituut verder met partijen over inschrijving van het kader in het Register en de verdere implementatie.