Intensive Care

Iedereen in Nederland moet altijd en overal kunnen rekenen op goede Intensive Care (IC-)zorg en goede IC-nazorg, waarbij ook naasten van IC-patiënten kunnen rekenen op goede begeleiding. De eerste richtlijn voor IC-zorg uit 2006 was een belangrijke stap in de realisatie daarvan; die richtlijn ging over de organisatie van- en de samenwerking rond de zorg op IC’s. Twee jaar na de invoering van de richtlijn signaleerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een paar essentiële verbeterpunten. Deze hadden vooral betrekking op de regionale samenwerking en de vraag welke deskundigheden en competenties op welke momenten en in welke situaties nodig zijn op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen. De IGZ adviseerde de richtlijn te reviseren en daar waar nodig aan te vullen. Van 2010 tot 2015 heeft een onafhankelijke werkgroep met leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) in samenwerking met andere relevante partijen aan een nieuwe richtlijn gewerkt. Dit traject is echter niet voltooid omdat de conceptrichtlijn door de leden van de NVIC op 1 juli 2015 is afgewezen. Omdat het de betrokken partijen niet is gelukt om eensgezind de richtlijn IC te voltooien vóór de door het Zorginstituut gestelde deadline van 31 december 2015, heeft het Zorginstituut met het oog op het publiek belang zijn Adviescommissie Kwaliteit (deze commissie heet nu Kwaliteitsraad) gevraagd de regie op de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn IC over te nemen.

De kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care (IC) is op 19 juli 2016 door het Zorginstituut vastgesteld. Ziekenhuizen werken nu aan de invoering van deze standaard. De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen en regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel.

Onderzoek Intensive Care

Geen verschil in sterfte tussen kleinere, middelgrote en grote intensive care’s in Nederland.

Er is geen verschil in de sterftecijfers van kleinere, middelgrote en grote Intensive Care afdelingen. Dit concluderen onderzoekers in het vakblad Intensive Care Medicine. De onderzoekers analyseerden gegevens van 132.159 patiënten uit de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registratie. Het onderzoek toont aan dat de sterfte, gecorrigeerd voor ernst van ziekte, op al deze ICs ongeveer hetzelfde is. Dit is het eerste onderzoek, op deze schaal, naar de Nederlandse situatie met gebruikmaking van Nederlandse gegevens.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nationale Intensive Care Evaluatie van 132.159 patiënten uit 87 van de in totaal 95 Nederlandse IC’s die in de periode van januari 2009 tot oktober 2011 werden opgenomen op een Intensive Care afdeling. Onderzocht werd de ziekenhuissterfte en de 90 dagen sterfte voor alle patiënten en voor 13 subgroepen met een laag dan wel hoog risico op overlijden. Er is geen verschil in ziekenhuissterfte en 90 dagen sterfte tussen een level I (kleinere), II (middelgrote) en III (grote) Intensive Care afdeling.

Geen verschil in sterfte

Er zijn geen verschillen naar voren gekomen tussen kleinere, middelgrote en grotere Intensive Care afdelingen (IC’s) voor de hele groep IC patiënten en uit subgroep analyses.

De onderzoekers corrigeerden de gegevens ook voor overplaatsingen: ook na uitsluiting van overgeplaatste patiënten van kleinere naar andere IC’s (maximaal 1,9%) of vice versa (in totaal 4,2% van alle patiënten) bleef het resultaat consistent. Dit geldt zowel voor de korte (ziekenhuissterfte) als voor de lange termijn (90 dagen sterfte).

De grotere IC’s hebben gemiddeld ziekere patiënten, maar de uitkomsten zijn, eenmaal gecorrigeerd voor deze ernst van ziekte, uiteindelijk gelijk aan de uitkomsten van kleinere en middelgrote IC’s.

Consequenties

IC patiënten kunnen verantwoord en veilig worden behandeld op zowel kleinere, middelgrote als op grotere IC’s. Dat er geen verschil in sterfte is gevonden zou verklaard kunnen worden doordat Nederlandse Intensive Care afdelingen zich houden aan de kwaliteitseisen, zoals die zijn vastgelegd in de IC richtlijn uit 2006. Deze richtlijn regelt o.a. 24 uurs bereikbaarheid van intensivisten, implementatie van landelijke protocollen, dagelijkse multidisciplinaire patiëntbesprekingen en regelmatige complicatie- en obductiebesprekingen.