Spoedzorg

De acute of spoedzorg in Nederland staat volop in de belangstelling. De concentratie van complexe acute zorg is op veel plaatsen in Nederland al in gang gezet. Deze vorm van acute zorg beslaat slechts 5 tot 10 procent van de totale acute zorg. Uit onderzoek blijkt dat de overige spoedeisende zorg tot de basiszorg van elk ziekenhuis behoort. Dit staat beschreven in de visie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVZ heeft voor het opstellen van deze visie een Task Force* samengesteld waarin de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) ook vertegenwoordigd is.

De NVZ-visie op spoedzorg in Nederland is gebaseerd op drie onderzoeken en laat zich als volgt samenvatten:

“De discussie over de kwaliteit van de spoedzorg wordt beheerst door een te beperkte definitie van ‘spoed’, namelijk ‘levensbedreigende acute zorg’, die slechts van toepassing is op 5 tot 10% van de spoedzorg. De meeste spoedeisende zorg (90%) is basiszorg. De ziekenhuizen moeten deze zorg dichtbij en op maat aan de patiënt aanbieden. Concentratie van deze veel voorkomende basisacute zorg draagt namelijk niet bij aan kostenverlaging. Tevens vraagt de basisacute zorg om een andere organisatie, stelt andere eisen aan de zorgverleners en vereist andere manieren om met risico’s om te gaan. De betekenis van een SEH is groot voor zowel patiënten als ziekenhuizen. Een ziekenhuis waar patiënten liggen zal altijd een voorziening voor acute zorg nodig hebben. Verder is de situatie per regio verschillend. De Randstad is niet vergelijkbaar met het platteland. De organisatie van acute zorg vereist daarom maatwerk in de regio. Vergaande samenwerking tussen SEH’s en huisartsenposten (HAP’s) wordt gestimuleerd om ervoor te zorgen dat een patiënt op de juiste plaats wordt geholpen.”

De drie onderzoeken waarop de NVZ haar visie baseert, zijn:

Betrokkenheid Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een plan gemaakt om de acute zorg te concentreren. Hun aanname is dat concentratie de kwaliteit verbetert. Tegen de plannen is echter veel verzet gekomen van ziekenhuizen en medisch specialisten. Concentratie zou leiden tot verschraling van zorg. Patiënten met een beroerte zouden in sommige delen van het land veel langer onderweg zijn, terwijl de snelheid waarmee een behandeling wordt gestart juist cruciaal.

Minder keuzevrijheid

De ACM denkt dat concentratie van de spoedeisende zorg ook grote gevolgen heeft voor de niet-spoedeisende zorg. Als ziekenhuizen hun spoedeisende hulp moeten sluiten, moeten ook vaak andere afdeling, zoals verloskunde, stoppen. Daarmee nemen de keuzemogelijkheden voor patiënten af. De ACM vindt dat zorgverzekeraars beter moeten onderbouwen waarom de kwalitatieve voordelen van concentratie opwegen tegen het nadeel van minder keuze

De plannen van ZN  bleken in juli 2014 in strijd te zijn met de Mededingingswet, aldus de Autoriteit, Consument & Markt (ACM). Het Zorginstituut is toen ingegaan op het verzoek om te inventariseren of er draagvlak is voor indicatoren die moeten zorgen voor een betere kwaliteit van de spoedzorg voor multitrauma (meerdere letsels opgelopen door een ernstig ongeval), heupfractuur, gescheurde buikslagader, acuut hartinfarct, CVA (beroerte) en geboortezorg. Hiervoor heeft de Adviescommissie Kwaliteit van Zorginstituut Nederland een Expertgroep Spoedzorg** ingesteld onder voorzitterschap van Prof. Dr. Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichtheid in Nijmegen.

Op initiatief van Zorginstituut Nederland zijn door een expertgroep voor zes spoedindicaties indicatoren en normen geformuleerd. De kwaliteitsinformatie die hieruit voorkomt, moet zorgen voor een beter inzicht in de kwaliteit van de geleverde spoedzorg in het ziekenhuis, en daarmee tot betere kwaliteit van deze zorg. Op 7 december jl. heeft het bestuur van het Zorginstituut de indicatorensets en volumenormen conform het advies van de Adviescommissie Kwaliteit vastgesteld.

Meer informatie leest u op de website van het Zorginstituut.

Acute Zorg


Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op SEH

Kwaliteitsverbetering spoedzorg vraagt om meer dan concentratie. Dit blijkt uit onderzoek van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit, Rotterdam waarover Jeroen Postma en Teun Zuiderent-Jerak op 30 oktober 2014 publiceerde in Medisch Contact: ‘Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op… Lees meer »


NVZ-visie op basis van recent onderzoek: Acute zorg blijft basisvoorziening in ziekenhuis

De acute of spoedzorg in Nederland staat volop in de belangstelling. De concentratie van complexe acute zorg is op veel plaatsen in Nederland al in gang gezet. Deze vorm van acute zorg beslaat slechts 5 tot 10 procent van de… Lees meer »